Ես եմ աշխարհի լույսը. ով իմ հետևից է գալիս, խավարի միջով չի քայլի, այլ կընդունի կենաց լույսը

Տո՛ւր ինձ Տե՛ր ապաշխարության վայր, ճգնության օթևան, խաղաղության հոգի և արդարության ճանապարհ, ամրության սպառազինություն, հաստատության հույս և հարատև երկյուղ…
Ս. Եփրեմ Ասորի
Գոհանում եմ Քեզանից,
Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ.
Եվ օրհնում ու փառավորում


Քո սուրբ անունը,
Որ պահեցիր այս գիշեր
Քո անարժան ու մեղավոր ծառային
Բոլոր վտանգներից ու փորձություններից,
Խաղաղությամբ հասցնելով
Առավոտյան այս ժամին
Եվ արժանացրիր Քո ծառային տեսնելու
Քո ողորմության լույսը: Ամեն:

Give me the Lord’s place of repentance, the house of repentance, the spirit of peace and the way of righteousness, the armor of fortitude, the hope of the institution, the everlasting fear.
S. Ephraim of Syria
Thank you
O my Lord and my God!
And bless and glorify
Your holy name,


What did you keep tonight?
To your unworthy and sinful servant
From all dangers and trials,
Delivering peacefully
At this time in the morning
And deserve to see your servant
The light of your mercy. Amen.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *