Շնորհակալ եմ ՔԵզ, ՏԵՐ՝ այժմ և Հավիտյանս Հավիտենից։ Ամեն

Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն քո.
Եկեսցէ արքայութիւն քո.
եղիցին կամք քո.
որպէս յերկինս` եւ յերկրի.
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր.
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս եւ մեք թողումք


մերոց պարտապանաց.
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն,
այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս.
Ամեն

Our Father who art in heaven,
I will be holy in your name.
Let your kingdom come.
let your will be done.
as the heavens and the earth.
Our preacher sighed
give us today
And let us be proud of ourselves.


as we leave
our debtors.
And lead us not into temptation.
but deliver us from evil.
For it is thy kingdom
and power and glory
forever
Amen

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *